Subsidie Praktijkleren

Subsidie Praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van OC&W werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar.

Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

De subsidieregeling werd op 5 november 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.

Doel

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op;

  • kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd en wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Voor wie

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen. In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt. Bij de doelgroepen promovendi en toio’s is een werkgever gedefinieerd als een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet de bijzondere universiteiten en onderzoeksorganisaties.

Budget

De verdeling van het budget over de vier doelgroepen is als volgt:
-vmbo
€ 1,4 miljoen

-mbo
€ 188,9 miljoen

-hbo
€ 8 miljoen

-promovendi/toio’s
€ 6,7 miljoen

Het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen binnen de onderwijscategorie. De regeling werkt dus niet volgens het ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ principe. Dien wel uw aanvraag zo snel mogelijk in na afronding van de begeleiding voor dit studiejaar.

Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?

Het subsidiebedrag voor een werkgever of opleidingsbedrijf per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor een categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

U kunt dit jaar weer nieuwe aanvragen indienen! Edutec kan u hierbij behulpzaam zijn.

Geef een antwoord