Visie & Missie

Organisaties veranderen in een steeds sneller tempo door maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen.

Organisaties reageren niet alleen op een permanent veranderende omgeving, maar willen daarop juist anticiperen. Edutec wil u helpen uw organisatie ‘in shape’ te houden. Een voortdurende orientatie op de markt, het doorlichten van het eigen diensten- en productenpakket en het bewaken van de concurrentiepositie zijn basisvoorwaarden. Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar evenzeer voor non-profit organisaties en onderwijsinstellingen!

Docenten,  opleidings- en personeelsfunctionarissen staan voor de opgave om menselijk vermogen optimaal tot ontwikkeling te brengen. Zij moeten een match tot stand brengen tussen enerzijds de kerndoelstellingen van de organisatie en anderzijds de beschikbare menskracht, in kwantitatief maar vooral kwalitatief opzicht. Het accent is daarbij de afgelopen jaren steeds meer komen te liggen op het optimaliseren en uitbouwen van competenties waarover werknemers (latent) beschikken. Dat gebeurt door het erkennen van reeds verworven competenties, het bevorderen van individuele en colllectieve leerprocessen, het aanjagen van kennisproductiviteit en -deling, het voortdurend verbeteren van de doelgerichtheid en doelmatigheid van het handelen.

Onderwijs en -ondersteuningsinstellingen ontkomen er niet aan om via maatwerk een antwoord te formuleren op de behoeften en vragen van hun leerlingen/deelnemers/studenten, de plaatselijke en regionale overheid en het bedrijfsleven waarmee ze samenwerken. Actuele thema’s voor deze instellingen zijn: efficientieverbeteringen door taakverdeling en steeds minder door schaalvergroting, het bevorderen van de toegankelijkheid van het onderwijs (voor specifieke doelgroepen) en daaraan gekoppelde leerwegen en rendementsverbetering.

Edutec wil toegevoegde waarde leveren aan performanceverbetering. Dit doet Edutec als ‘tegendraadse’ denker met oorspronkelijke ideeen en een heldere aanpak.